طرح انتقال آب به استان اصفهان درمانی مقطعی است

رئیس کمیسیون کشاورزی و دامپروری اتاق تعاون اصفهان گفت: انتقال آب به استان اصفهان مقطعی بوده و نیاز به کار زیربنایی عظیم در این خصوص است.

آخرین اخبار