رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان:

کشاورزی اصفهان نیازمند الگوی کشت بر اساس اقلیم است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان گفت: کشاورزی استان اصفهان با توجه به منابع آبی نیازمند به الگوی کشت کارشناسی بر اساس اقلیم کنونی است.

آخرین اخبار