رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

دولت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دردستور کار قرار دهد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: درخواست ما از دولت این است که در مقطع کنونی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در دستور کار خود قرار دهد.

آخرین اخبار