در جلسه شورای بهداشت بخش بن رود مطرح شد:

پیشنهاد تاسیس درمانگاه سالک در منطقه/ طرح جوندکشی با عدم اعتبار کافی در سال 93اجرا نشد

جلسه شورای بهداشت بخش بن رود با حضور صادقی بخشدار و مسئولین ادارات در محل سالن اجتماعات بخشداری بن رود برگزار گردید.

آخرین اخبار