رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان

کشت جایگزین برنج برای کشاورزان اصفهان به صرفه نیست

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان از کشت‌های جایگزین راضی نیستند و این کشت‌ها جواب امرارمعاش آن‌ها را نمی‌دهد، گفت: برنج‌کاری سود بهتری نسبت به کشت غله‌ دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات