دل پُر کاپیتان زردها از کارخانه تا کادر فنی سپاهان/ محرم سکوتش را شکست

نویدکیا به تیم سپاهان بازگشت ولی این بار برخلاف گذشته سکوتش را شکست و دل سیر با اصحاب رسانه صحبت کرد.

آخرین اخبار