مسئول ترویج جهاد کشاورزی بخش بن رود:

کاهش چشمگیری محصولات کشاورزی بن رود با امتداد خشکسالی

مسئول ترویج جهاد کشاورزی بخش بن رود گفت: تدارم خشکسالی در بخش بن رود جدا از کاهش سطح زیرکشت محصول در عملکرد و میزان برداشت تاثیر منفی را ایجاد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات