داستان تلخ خشکسالی؛

کاهش بی سابقه ذخیره سد زاینده رود و جدال با خشکسالی

باکاهش 80 درصدی ذخیره آب سد زاینده رود در دراز مدت؛ زنده رود؛این شاهرگ حیاتی اصفهان را نمی توان نجات داد.

آخرین اخبار

تبلیغات