مدير امور برق شهر اصفهان خبر داد:

کاهش خاموشی‌ها در شرق اصفهان به روش خط گرم

مدير امور برق شهر اصفهان گفت: بدنبال راه‌اندازی پروژه مهندسی خط گرم در امور برق شرق برای کاهش خاموشی ها هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات