مسئول کانون های هنری مساجد شهرستان اصفهان:

سیاست ما در سالهای اخیر توسعه کانون های روستایی است/ 100 کانون در شرق اصفهان دایر است

مسئول کانون های هنری مساجد شهرستان اصفهان گفت: کانون های فرهنگی مساجد یکی از مردمی ترین نهادها هستند که در سطح جامعه دارند فعالیت می کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات