کانال زهکش شهر ورزنه با پیگیری عضو شورای شهر سرپوشیده می شود

با پیگیری های صورت گرفته توسط اعضای شورای شهر در آینده نزدیک کانال زهکش شهر ورزنه سرپوشیده خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات