از صبح امروز:

کامیونداران حمل آرد در اصفهان اعتصاب کرده اند

از صبح امروز کامیونداران حمل آرد دراصفهان از انتقال آرد برای نانوایان امتناع کرده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات