نرخ شیوع چاقی در ایران ۵۹.۳ درصد است

تغییر سبک زندگی در حد حرف باقی مانده است

آمارها بیانگر وجود کم تحرکی بین 90 درصد از مردم ایران است و این در حالی است که علی رغم تبلیغات فراوان در حوزه تغییر سبک زندگی، هنوز فعالیتی در این زمینه انجام نشده و همه اقدامات در حد حرف باقی مانده است.

آخرین اخبار

تبلیغات