شهردار ورزنه خبر داد:

ساماندهی بازار روز شهر ورزنه در آینده نزدیک

فروزان گفت: کاسبان سیار قشر کم درآمد و زحمتکش جامعه هستند که باید توجه ویژه ای به این قشر شود.

آخرین اخبار

تبلیغات