رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خبر داد:

طرح های مقابله با ریزگردها دراستان های بزرگ کشور در دست اجراست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طرح های مقابله با پدیده ریزگردها در استان های بزرگ درگیر این پدیده زیست محیطی در دست اجراست.

آخرین اخبار

تبلیغات