ساعی در کارگروه فرهنگی شرق اصفهان:

ماهواره یک آسیب است/ خود را به خواب غفلت نزنید

فرمانده ناحیه شرق اصفهان گفت: مسئولین دغدغه ی آسیب ماهواره را داشته باشند تا با تشکیل جبهه ی فرهنگی بتوان جلوی نقشه ی شوم دشمن را گرفت.

جمع مسئولین در کارگروه فرهنگی شرق اصفهان:

پا را فراتر از جلسات بگذاریم/ جلسات به دستور العمل ها خلاصه نشود

جلسه ی کارگروه فرهنگی در جهت شناخت معضلات هر بخش با حضور مسئولین بخش های شش گانه ی شرق اصفهان با عنوان آسیب های ماهواره در بین خانواده ها بر گزار شد.

با حضور دغدغه مندان شرق اصفهان صورت گرفت

کارگروه فرهنگی شرق اصفهان با هدف شناخت معضلات منطقه

جلسه ی کارگروه فرهنگی سال 93 با محوریت بسیج و با حضور مسئولین فرهنگی منطقه با هدف شناخت معضلات مناطق شش گانه ی شرق اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات