رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان خبر داد:

یک میلیارد تومان بدهی دامپزشکی بابت غرامت بیماری تب‌ مالت

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان گفت: عدم پرد اخت به موقع غرامت به دامداران و بدهی بیش از یک میلیارد تومان در این خصوص از نقاط ضعف است.

آخرین اخبار

تبلیغات