رییس موسسه تخصصی دینی امام مبین

غدیر خط بطلان به خشونت و سلطنت کشید

رییس موسسه تخصصی دینی امام مبین گفت: غدیر نشان از وحدت و همدلی دارد و با حاکمیت صالحان خط بطلانی بر خشونت و سلطنت کشیده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات