در ستاد سازماندهی امور جوانان شهرستان اصفهان مطرح شد؛

نواقص و مشکلات امور جوانان به برنامه ریزی نادرست سازمان های ذیربط باز می گردد

فرماندار اصفهان در کارگروه تخصصی جوانان گفت: واقعیت این است که ما نتوانستیم متناسب با نیاز جوانان برنامه ریزی کنیم و این مشکل اساسی است.

آخرین اخبار