فعال محیط زیست ورزنه خبر داد:

حرکت کارگروه ترسیب کربن حول محور مشاغل پایدار بومی بن رود

فعال محیط زیست ورزنه گفت: حفظ محیط زیست و ایجاد مشاغل پایدار از اهدا اصلی کارگروه ترسیب کربن در بخش بن رود است که به خوبی دنبال می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات