رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبر داد

توافق کارگروه مزد بر ۲ معیار در تعیین حقوق ۹۵ کارگران

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کارگروه تخصصی مزد گفت:پیشنهادات مختلفی مطرح شد، اما به این نتیجه رسیدیم که مزد باید به صورت تلفیقی یعنی با لحاظ تورم و معیشت تعیین شود.

آخرین اخبار

تبلیغات