کارگردان اصفهانی:

جشنواره عمار یک فرصت مغتنم و یک ظرفیت است

کارگردان اصفهانی درباره ضعف ها و کاستی های جشنواره فیلم مردمی عمار گفت : برگزاری استانی جشنواره عمار یک فرصت مغتنم و یک ظرفیت برای اصفهانی هاست.

آخرین اخبار