شهردار شهر نصرآباد خبر داد:

رفع آلودگی کارگاههای مزاحم شهری در آینده ی نزدیک

شهردار شهر نصر آباد گفت: امیدواریم هر چه زودتر بتوان به صورت قانونی در رفع آلودگی کار گاههای مزاحم تدابیر خوبی بیندیشیم.

آخرین اخبار