در اهمیت کارکرد مساجد؛

محلی مورد اعتماد برای دغدغه های اجتماعی_ سیاسی مومنین

در اهمیت مساجد در کشور همان بس که محلی مورد اعتماد برای دغدغه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مومنین بوده و می باشد.

آخرین اخبار