بررسی بهره برداری های جانبی از فضای مسجد؛

مراکزی که انتصاب خود به مسجد را به فراموشی سپرده اند

شور و شوق مردم نسبت به مساجد زیاد است و هنوز هم تعداد زیادی از جوانان مشتاق مسجد و فضای آن هستند و این جماعت متولی مسجد هستد که باید مراقب ظرافت های رفتار خود باشند تا سبب ساز دوری جوانان از مسجد نشوند.

آخرین اخبار