در اهمیت مسجد؛

تأملی در کارکردشناسی مسجد

مساجد به عنوان مکانی مقدس و معنوی از صدر اسلام تاکنون داراری کارکرهای بی¬نظیری بوده است و به جرأت می توان ادعا نمود دوران درخشان تمدن اسلامی مرهون آثار و برکات مسجد است

آخرین اخبار