رییس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

قانون شکنی وزارت نیرو به کشاورزان شرق اصفهان آسیب زد

رییس نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: مشکل اصلی کشاورزان جدا از بروز خشکسالی اجرا نشدن قانون توسط دولت است که آسیب اصلی را به این قشر وارد می کند.

آخرین اخبار