آفت مزارع چغندر در منطقه جرقويه عليا

كرم برگخوار چغندراصلي ترين آ فت چغندر در منطقه جرقويه عليا می باشد.

آخرین اخبار