از طرف سازمان بهزیستی استان اصفهان:

طرح غربالگری و اختلالات بینایی در شهر حسن آباد انجام شد

طرح غربالگری و سنجش بینایی کودکان بین 1 تا 6 ساله از طرف سازمان بهزیستی استان و جرقویه در کانون شهید رجایی شهر حسن آباد انجام شد.

آخرین اخبار