کارشناس امور تربیتی اداره آموزش و پروش کوهپایه خبر داد:

سلمانی های سجزی میزبان شهید گمنام شدند

کارشناس امور تربیتی اداره آموزش و پروش کوهپایه از تشییع شهدای گمنام بر دستان بسیجیان پایگاه بسیج سلمان شهر سجزی خبر داد.

همزمان با سوم محرم:

فضای شهر سجزی آمیخته به عطر شهید گمنام می شود

کارشناس امور تربیتی اداره آموزش و پروش کوهپایه از مراسم تشییع یک شهید گمنام دفاع مقدس همزمان با روز سوم ماه محرم در شهر سجزی و روستاهای اطراف خبر داد.

آخرین اخبار