محسن منصوری:

پیشینه سلفی گری در عراق با تاکید بر دولت اسلامی عراق و شام

تروریست‌های داعش با اجرای برنامه تفرقه سرویس‌های اطلاعاتی غربی و منطقه‌ای، طی سال‌های اخیر به نام اسلام، بزرگترین نقش را در پیش‌برد سناریوی اسلام‌هراسی و شیعه‌هراسی ایفا کرده‌اند.

آخرین اخبار