نه آب، نه هوا

غباری که گلوی سجزی را می فشارد

شهرک صنعتی سجزی در فاصله 5 کیلو متری شهر سجزی قرار گرفته است و آلودگی نشات گرفته از این شهرک نفس کشیدن را برای مردم آن شهر سخت کرده به گونه ای که پای اصفهان شرق را به این ماجرا کشاند.

آخرین اخبار