دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

راه اندازی تونل بهشت‌آباد و کوهرنگ جوابگوی بحران آب نخواهد بود

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: راه اندازی تونل بهشت آباد و سوم کوهرنگ دیگر جوابگوی وضعیت بحرانی آب و کمبود آب نخواهد بود.

آخرین اخبار