مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

کارت ملی هوشمند طی ۲۰ روز صادر می شود

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال حاضر برای صدور کارت ملی هوشمند سرعت و فرصت معقولی وجود دارد و طی ۲۰ روز کارت ملی هوشمند صادر می شود و مردم می توانند با استفاده از فرصت باقی مانده برای تعویض کارت ملی قدیم شان و تبدیل به کارت ملی هوشمند جدید اقدام کنند.

آخرین اخبار