پرداخت سهام 1.8 میلیون دارنده کارت عدالت در انتظار تصمیم دولت

رئیس اتاق تعاون ایران در مورد 1.8 میلیون سهامدار عدالت که با داشتن کارت سهامدار نیستند، گفت: فقط در صورتی که دولت بخواهد از سهام شرکت‌های خود به این افراد بدهد، این مشکل قابل حل است.

آخرین اخبار