معاون اداری مالی شهرداری اصفهان:

۳ میلیون و ۳۰۰ هزار “اصکارت” در اختیار شهروندان است

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار “اصکارت” برای تسهیل داد و ستدهای خرد در زمینه حمل و نقل عمومی اصفهان، در دسترس شهروندان این شهر قرارگرفته است.

آخرین اخبار