مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان

رویکرد مدیریت جدید ارشاد اصفهان، تغییرات گسترده نیست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: رویکرد مدیریت جدید ارشاد اصفهان، تغییرات گسترده نیست و به دنبال ایجاد تغییرات وسیع در این اداره‌کل نیستیم.

آخرین اخبار