استاندار اصفهان عنوان کرد:

100 کارتن خواب معتاد در اصفهان شناسایی و پذیرش شدند

استاندار اصفهان از شناسایی و پذیرش یکصد کارتن خواب معتاد در در این استان خبر داد.

آخرین اخبار