رئیس انجمن کارتن خواب های اصفهان خبر داد:

بهبود یک هزار نفر از کارتن خواب های اصفهان

رئیس انجمن کارتن خواب های استان اصفهان گفت: بیش از هزار نفر از کارتن خواب های اصفهان بهبود یافته و به زادگاهشان هدایت شده اند.

آخرین اخبار