یوسف روزبهانی

ترکمنچای قلمداد کنیم یا فتح الفتوح بخوانیم

سؤال: برخی توافق ژنو3 را توافقی از نوع ترکمنچای قلمداد کرده اند و در مقابل برخی دیگر آن را فتح الفتوح نامیده اند، کدام دیدگاه درست است؟

برگ آخر مذاکرات ژنو 3

مذاکرات ایران و گروه 1+5 هر چند دارای تکاپوی بسیاری در بین کشورها شده است اما سنگ هایی که از طرف مخالفان به روی میز انداخته می شود نشان از عدم قبول غنی سازی ماست.

آخرین اخبار