کریستین ساینس مانیتور:

ژنرال سلیمانی، قهرمان ملی ایران/ ژنرال مایه غرور و نشانگر قدرت ایران است

روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت: قاسم سلیمانی قهرمان ملی با نشاط ایران شخصی است که اعتبارش به خاطر تلاش برای سقوط قدرت آمریکا در منطقه به هدف افزایش نفوذ معنوی ایران در جبهه مقاومت علیه آمریکا، اسرائیل و متحدان دیگر آن‌ها است.

آخرین اخبار