خطر چای سبز!

همان طوری که می دانید چای سبز حاوی ترکیبات شیمیایی موسوم به پلی فنل ها از جمله کاتچین می باشد.

آخرین اخبار