زهرا حسینی

کشاورزان شرق اصفهان منتظر تحقق وعده ی دوم دیدار معاونین وزیر نیرو

دیدار نمایندگان کشاورزان با وزیر نیرو آغاز خوشحالی در مسیر پیگیری مستمرانه خواسته های به حق کشاورزان شد ولی آنچه در این راستا می باشد خبرهایی در راستای سفر معاونین وزیر نیرو در سال92 و وعده ی دوم این دیدار در بهار 93 است.

آخرین اخبار