«پنچری» چرخ تولید سریال در رسانه ملی

سالهاست این چرخه معیوب تولید سریال در سیما را چند تهیه کننده، نویسنده و کارگردان مشخص در انحصار خود دارند آنچه می‌تواند در حوزه تولید موجب اتفاقی تازه شود، قطع روند انحصارگرایی در حوزه تولیدات سیماست.

آخرین اخبار