رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان:

سرمایه‌گریزی اصفهان ناشی از سخت‌گیری سازمان‌های دولتی است

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان با اشاره به اینکه در سرمایه گریزی استان اصفهان را ناشی از سخت‌گیری سازمان های دولتی دانست و گفت: قانون در استان اصفهان بسیار سخت تر از سایر استان ها اجرا می شود و به همین دلیل سرمایه گذاران برای فعالیت به سایر استان ها می روند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات