افزایش تحرکات جریان های مختلف برای انتخابات؛

حرکت چراغ خاموش جریان انحرافی برای ورود به مجلس/ سفرهای استانی هم آغاز شد

برخی از فعالان جریان انحرافی به صورت چراغ خاموش حرکت کرده و تا کنون سفرهای استانی زیادی رفته اند که در این استان ها با برخی از مدیران در دوران اصول گرایی هم دیدارهایی داشتند.

آخرین اخبار