وزیر امور خارجه در اصفهان:

اولویت اصلی دولت برای اصفهان، چالش آب است

وزیر امور خارجه گفت: اولویت اصلی دولت برای اصفهان، چالش آب است و برنامه‌های مهم و اساسی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

آخرین اخبار