قتل پسر به خاطر نشستن روی اپن آشپزخانه!

مردی که پسرش را به خاطر نشستن روی اپن آشپزخانه به قتل رسانده بود، به ‌13 سال حبس محکوم شد.

حمل چاقو جرم است

استفاده از سلاح سرد در جامعه توسط برخی شهروندان از دیرباز مورد مناقشه حقوقدانان و صاحبان اندیشه و نظر در این زمینه بوده است.

آخرین اخبار