استاندار اصفهان:

ایجاد پژوهشکده گردشگری یکی از نیازهای مهم استان اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: ایجاد پژوهشکده گردشگری یکی از نیازهای مهم و حیاتی استان اصفهان بوده و این پژوهشکده باید بتواند مسائل گردشگری را از بعد علمی حمایت کند.

آخرین اخبار

تبلیغات