ابتکار یک هرندی:

ايستگاه مطالعه در دفتر پست هرند

در يک اقدام ابتکاري ايستگاه مطالعه در دفتر پست هرند راه اندازي شد.

مسئول پُست هرند

گام مثبت پُست هرند در جهت سهولت مردم در ثبتنام یارانه

مسئول پُست هرند با اشاره به روزهای پیش روی در ثبتنام یارانه گفت: 8 دفترICT روستایی با همکاری اکیپ سیار اداره کل پست در راستای خدمتی مناسب به مردم آماده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات